«

»

Říj 08 2008

FAQ – Přehled statusů a jejich vysvětlení

Silkroad Skill Error Status and explanation
Chybové dovednostní stavy v SRO a jejich vysvětlení (Vlastní překlad)


Curse Series (Kategorie Prokletí):

Confusion (Zmatení)
Confusion refers to the state where you see mixture of objects nearby, and cannot distinguish comrades from enemies. This status error is only effective on monsters, and confused monsters will attack the enemies of the caster.
Zmatení je stav, kdy poblíž vidíš smíšeninu objektů a nemůžeš rozeznat přátele od nepřátel. Tento stav je účinný pouze na příšery a zmatené příšery budou útočit pouze na nepřátele vrhače (vrhač je ten, kdo hodil na příšery to prokletí; příšery se budou napadat mezi sebou :D ).

Disease (Nemoc)
Body and mind is weakened due to a curse, and the chance of getting a bad status increases under this state. Impossible to be cured using medicines, and the only way to be cured is through the help of others.
Tělo a mysl je oslabena kvůli prokletí a šance na získání špatného stavu roste. Je nemožné se vyléčit použítím léků a jediný způsob, jak se vyléčit, je prostřednictvím pomoci od ostatních.

Fear (Strach)
It is difficult to even look at your enemy, because constant fear arise deep inside your heart. You cannot select or attack the target you fear for a fixed time.
Je těžké už jenom se podívat na tvého nepřítele, protože neustálý strach se vynořil hluboko ve tvém srdci. Po určitou dobu nemůžeš vybrat cíl (kterého se bojíš) nebo na něj útočit.

Hidden (Skrytý)
Unknown force has gotten inside your body, and you do not know when the force will explode. No one knows when the force will explode, and when it does there will be damage to life power.
Neznámá síla se dostala do tvého těla a ty nevíš, kdy ta síla vybuchne. Níkdo neví, kdy ta síla vybuchne, a když se tak stane, živoucí síla bude poškozena. (ubere HP)

Zombie (Živoucí mrtvola)
Refers to the state where your life energy changes to poison due to a curse that temporarily changes your body to a dead state. For a fixed time your HP recovery value will be changed to HP reduction value.
Je to stav, kdy se tvá životní energie změní v jed díky prokletí, které dočasně změní tvé tělo ve stav mrtvoly. Po určitou dobu se bude účinek regenerace tvého hp měnit na účinek snižování hp. (místo toho, aby tě hp poty léčily, tak ti budou ubírat hp)


Restriction Series (Kategorie Omezení): 

Bind (Spoutat)
Bind refers to the state where you cannot move because your legs have been binded to the ground. Being attacked by a magical attack will release you from the bind state.
Spoutání je stav, kdy se nemůžeš hýbat, protože tvoje nohy jsou spoutané k zemi. Napadení magickým útokem tě vysvobodí ze stavu spoutání. (nemůžeš se přemisťovat, ale můžeš útočit z místa až kam dosáhneš)

Combustion (Hoření, Prudkost)
Combustion is the state where you cannot concentrate and waste your mind energy on needless things. MP will be wasted for a fixed time, and until you recover from combustion state your MP recovery will be effected.
Prudkost je stav, kdy se nemůžeš soustředit a kdy plýtváš svou mentální energii na zbytečné věci. Po určitou dobu bude mp plýtvána a do doby, než se uzdravíš ze stavu prudkosti, bude tvoje MP regenerace ovlivněna.

Division (Rozdělení, Rozpor)
Division is the state when you have been tempted and your judgment is playing tricks on you. Under division state you are not able to make the right decisions, resulting in decrease in physical and magical defense power.
Rozpor je stav, kdy jsi uveden v pokušení a tvé úsudky si z tebe dělají legraci. Pod tímto stavem nejsi schopen dělat správná rozhodnutí, což má za následek snížení fyzické a magické obranné síly.

Dull (Těžkopádný)
Due to the enemy's hypnosis, you think there is a heavy weight on your hands and feet. Movement speed and attack speed will decrease for a fixed time, but it is possible to get out of the dull state with the help of a comrade.
Díky nepřítelově hypnóze si myslíš, že na tvých rukách a chodidlech je nějaké těžké závaží. Po určitou dobu rychlost pohybu a útočná rychlost bude snížena, ale je možné dostat se ze stavu těžkopádnosti s pomocí kamaráda.

Freezing (Zamrznutí)
Frozen refers to the state where your body has been paralyzed due to extreme cold energy. You cannot move nor use skills for a fixed time.
Zamrznutí se týká stavu, kdy bylo tvé tělo ochromeno díky extrémně chladné síle. Po určitou dobu se nemůžeš hýbat ani používat dovednosti.

Frostbite (Omrznutí)
The cells in your body are nervous and your movement becomes slow due to the cold energy that has gotten into your body. Your movement speed and attack speed will decrease for a fixed time.
Buňky ve tvém těle jsou úzkostlivé a tvůj pohyb se stává pomalým díky chladné síle, která se dostala do tvého těla. Na určitou dobu se tvoje rychlost pohybu a útočná rychlost sníží.

Impotent (Nemohoucí, Slabý)
Due to powerful damage, you have lost all energy and experience hard time trying to move a finger. Under impotent state your physical and magical attack power will decrease.
Díky mocnému poškození jsi ztratil všechnu energii a zakoušíš těžký čas snažíc se pohnout prstem. Pod stavem slabosti bude tvá fyzická a magická útočná síla snížena.

Panic (Zděšení)
Your mind has been damaged, and you do not know what to do. Because of fear and surprise you do not react to others healing, and only receive part of it.
Tvá mysl byla postižena (zděšením) a ty nevíš, co dělat. Kvůli strachu a překvapení nereaguješ na léčení ostatních a obdržíš pouze část.

Petrify (Zkamenět)
Petrify is the state where you are stoned solidly as if you have become one with earth. Under petrify state you cannot do anything, and you will slowly loose life power, resulting in death. In order to get out of petrify state, a comrade must attack you to relieve the body from getting stoned.
Zkamenění je stav, kdy jsi pevně zkamenělý, jako kdyby ses spojil se zemí. Ve stavu zkamenění nemůžeš nic dělat, a pomalu ztratíš životní sílu, což má za následek smrt. Aby ses dostal ze stavu zkamenění, musí tě kamarád napadnout a tak osvobodit tvé tělo ze zkamenění.

Short-sight (Krátkozrakost)
The spritual damage from the curse paralyzes the nerves of your eyes, causing you not to be able to see far away distance. The range of long distance attacks will be reduced.
Duchovní poškození z tohoto prokletí omráčí nervy tvých očí a způsobí, že nejsi schopen vidět na dlouhou vzdálenost. Rozsah útoků na dálku se sníží. (sníží se dostřel)

Sleep (Usnout, Spaní)
Refers to the state where you are in a deep sleep from being hypnotized by the enemy. Under sleep state you cannot do anything, and you can only wake up when you have been damaged.
Týká se stavu, kdy jsi v hlubokém spánku kvůli tomu, že jsi hypnotizován nepřítelem. Ve stavu spaní nejsi schopen nic dělat a můžeš se probudit, pouze když budeš poškozen (když obdržíš poškození).

Stun (Omráčit)
Refers to the state where you can't do anything because you have been attacked severely by an enemy. Cannot wake up with your own strength, and can only be cured through the help of others.
Týká se stavu, kdy nemůžeš nic dělat, protože jsi byl vážně napaden nepřítelem. Nemůžeš se vzbudit svou vlastní silou a můžeš být vyléčen jen prostřednictvím pomoci ostatních.

Weaken (Oslabit)
Weak is the state where stress takes place due to factors hunting your mind. Your magical defense power will decrease until your mind recovers.
Slabost je stav, kdy dochází k nepohodě kvůli okolnostem pronásledujícím tvou mysl. Tvá magická obranná síla se sníží do té doby, než se tvá mysl uzdraví.


Weakening Series (Kategorie Oslabení): 

Bleed (Krvácení)
Bleed is a state where your wound is getting worse by being cut with a sharp weapon. Life power is constantly being reduced, as well as your physical/magical defense power.
Krvácení je stav, kdy se tvá zranění stávají horšími pořezáním ostrou zbraní. Životní síla je neustále snižována stejně jako tvá fyzická/magická obranná síla.

Burn (Hořet, Spalovat)
Constant pain is received due to the fiery fire energy. Until the heat is gone, your life power will decrease for a fixed time.
Musíš snášet neustálou bolest z prudké ohnivé energie. Do té doby, než žár vyprchá, bude tvá životní síla snižována. (po určitou dobu se bude ubírat hp)

Darkness (Zatemnění)
Refers to the state where your vision decreases due to a powerful light that paralyzes the nerves of your eyes. Hit ratio is reduced because you cannot see well with decreased vision.
Týká se stavu, kdy se tvé vidění sníží díky silnému světlu, které ochromí nervy tvých očí. Poměr úspěšnosti (šance, že se dobře trefíš) je snížen, protože nemůžeš dobře vidět se zhoršeným viděním.

Decay (Rozkládat se, Hnít)
Decay state occurs when your skin is weakened by attacks that erode your body. Under decay state your physical defense power decreases, making you vulnerable to outer physical attacks.
Stav hnití se objevuje, když tvá kůže je oslabena útoky, které rozežírají tvé tělo. Ve stavu hnití je tvá fyzická obranná síla snížena a to tě dělá zranitelným vůči vnějším fyzickým útokům.

Electric Shock (Elektrický šok)
Your body has been shocked by electricity and your body movement has been temporarily slowed down. Until the electricty energy is gone, your parry ratio will be reduced.
Do tvého těla udeřila elektřina a pohyb tvého těla byl dočasně snížen. Poměr odražení (šance, že snížíš poškození od nepřítele) bude snížen do té doby, než je elektrická energie pryč.

Poisoning (Otrava)
Constant pain is received due to the poison. For a fixed time life power will decrease until the poison is cured.
Musíš snášet neustálou bolest z jedu. Životní síla se bude snižovat do té doby, než je otrava vyléčena. (ubírá hp)